<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15851277\x26blogName\x3dEn+Route+to+Darwisy\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/\x26vt\x3d40108763159932875', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, August 31, 2006

Happy Birthday King Umarizz Darwisy

Maaf umaiz, papa, mama dan abang takde masa nak update blog umarizz.

any hoo papa, mama dan abang ucapkan selamat ulangtahun kelahiran kamu yg pertama dan selamat hari merdeka kepada kamu.

papa, mama dan abang mendoakan umarizz sihat dan sentiasa ceria dihari mendatang dan tuhan melindungi diri umarizz serta semoga hari hari kamu dilengkapi dgn kegembiraan dan kebahagiaan.

jangan menangis selalu dan bang! kepala atas lantai, tak elok tu.
ok.

Happy Birthday to You,King Umarizz Darwisy.

ps: dah nak jadi abang dah, jadi kaver kaver sket ok.