<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15851277\x26blogName\x3dEn+Route+to+Darwisy\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://darwisy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/\x26vt\x3d-802622668073036328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, September 03, 2005

First Photo Session | Day 4

Nama Aku Ialah King Umar'izz Darwisy...

King Maknanya Pemerintah, Raja.
Umar maknanya Yg Memakmurkan.
Izz maknanya Kekuatan.
Darwisy maknanya Warak.

so kesimpulannya Papa dan Mama memilih nama nie kerana mahu org yg menyebut, memanggil nama aku akan terus mendoakan aku menjadi seorang pemerintah warak yg memakmurkan dan memberi kekuatan kepada agama, bangsa dan negara...
mentang mentang aku anak merdeka...
bangga sey dpt nama nie dan lahir pada hari merdeka...

ok go to the photo shoot arr...

Masa Papa buat foto shoot nie...
papa tak abis abis cakap yang anak anak dier semua bijak bijak belaka...
and tak abis abis cakap yg aku dari hari pertama lahir masa aku diazankan...
dah bukak mata melihat dunia...
sama macam Abg Aki...
betulke semua tu...
apa apa pun aku memang tak sabar nak melihat dunia ciptaan Allah swt ini...
cukup sempurna dan indah...
Masyaallah....
Tuhan Yg Maha Kreatif Lagi Bijaksana...
Sesungguhnya aku Kagum dgn Ciptaanmu...
Amin...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home